Cel projektu

Logo unijne 

Głównym założeniem projektu jest wsparcie instytucji systemu wspomagania  i placówek dydaktycznych w doskonaleniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez:  

 • Przeszkolenie 900 uczestników projektu m.in.:  nauczycieli i pedagogów,   studentów II stopnia studiów pedagogiki lub innych kierunków ze specjalnością nauczycielską i pokrewnych,  studentów 5. roku psychologii,  absolwentów kierunków pedagogicznych  i pokrewnych. 
 • Przeprowadzenie kompleksowego procesu wspomagania w placówkach przez absolwentów projektu.  

Proces wspomagania polega na wsparciu nauczycieli  i dyrekcji w realizacji ich zadań oświatowych, w szczególności poprzez:  

 • diagnozę pracy szkoły lub innej placówki,  
 • wsparcie w planowaniu działań rozwojowych dla placówki oraz dla kadry dydaktycznej,  
 • prowadzenie działań rozwojowych na rzecz placówki, w tym organizowanie szkoleń i narad.  

Proces wspomagania w placówce oświatowej wynika z  Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.  

Art. 22 pkt.1 ust.3 określa przebieg procesu wspomagania od diagnozy po planowanie i realizację działań rozwojowych – w tym organizowanie szkoleń i narad, zaś każda placówka jest zobowiązana do opracowywania corocznych raportów z procesu dla Kuratorium Oświaty. Jest to kolejny etap działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost jakości oświaty i wspomaganie w szkołach.


Projekt „Forum kadry wspomagania Oświaty” ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie diagnozowania i prawidłowej realizacji tego procesu w placówkach. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków w ramach  Działania 2.10  „Wysoka jakość systemu oświaty”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może być: 

 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe I stopnia (w tym również studenci II stopnia), która zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem wspomagania oraz przeprowadzenie wsparcia  w procesie wspomagania min. dla 1 placówki; 
 • pracownik publicznych i   niepublicznych   placówek   doskonalenia   nauczycieli/publicznych i   niepublicznych   poradni psychologiczno-pedagogicznych/bibliotek pedagogicznych/doradca   metodyczny; 
 • indywidualny specjalista/trener   (osoba świadcząca  usługi  szkoleniowe  i  doradcze  w  obszarze  oświaty,  która  ma potwierdzoną  współpracę  z  co  najmniej  jedną  z  wyżej  wymienionych  instytucji wspomagania bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy);  
 • nauczyciel, który zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem metodycznym. 
Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby posiadające certyfikat SORE, dla których przygotowana jest ścieżce dla zaawansowanych.

Z czego składa się projekt?

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • Szkolenia stacjonarne w grupach max 20-osobowych - łącznie 70 godziny szkoleń realizowanych w trzech modułach po 3 dni każdy (raz w miesiącu);
 • Kurs e-learningowy - 4 moduły, łącznie 40 godzin;
 • Doradztwo indywidualne i grupowe w trakcie realizacji procesu wspomagania w placówce. 
Dodatkowo: 

 • Uzyskasz oficjalne zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy - zaledwie 900 osób w całej Polsce może skorzystać z tego typu w pełni sfinansowanego projektu, zaś proces wspomagania musi być realizowany w każdej (!) placówce.
 • W ramach projektu zostanie utworzona ogólnopolska sieć placówek współpracujących, do której absolwenci będą mogli dołączyć. 
 • W trakcie realizacji projektu nawiążesz współpracę z dyrekcją placówki (przedszkole, szkoła itp.), oferując dodatkową wartość i budując tym samym korzystne relacje do ewentualnego przyszłego zatrudnienia. 

Ponadto, zważając na wysokie zainteresowanie projektem wśród studentów, w ramach kursu przygotowaliśmy dodatkowe moduły, m.in.:

 • Zasady funkcjonowania placówki oświatowej (administracja w oświacie).
 • Diagnoza procesu edukacyjnego, przygotowanie się do prowadzenia lekcji oraz innowacyjne metody prowadzenia zajęć.
 • Metody skutecznego prowadzenia działań w placówce oświatowej – nawiązywanie współpracy z władzami placówki. 

Ze względu na podobny zakres, wzięcie udziału  w szkoleniach oraz przeprowadzenie wspomagania w placówce przez studentów może być uwzględnione w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.   

Czas trwania projektu

Etap I

Realizacja szkoleń do 30.09.2019 roku.  

Kurs obejmuje trzy zjazdy, realizowane przez okres 3 miesięcy. Jeden zjazd trwa 3 dni (od piątku do niedzieli). Cały kurs trwa łącznie 9 dni (łącznie 70 godzin). 

Etap II

Doradztwo do 30.04.2020 roku. 

Jest realizowane podczas 3 zjazdów + 4 godziny indywidualne (łącznie 18 godzin).

Etap III

Przeprowadzenie procesu wspomagania w wybranej placówce oświatowej do 31.05.2020 roku. 

Proces wspomagania w zależności od wielkości placówki i stopnia zaawansowania trwa średnio od 1 do 6 spotkań (Rady Pedagogiczne). 

Zarejestruj się: