Cel projektu

Logo unijne

Głównym założeniem projektu jest wsparcie instytucji systemu wspomagania i placówek dydaktycznych w doskonaleniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez:

 • Przeszkolenie 900 uczestników projektu m.in.: nauczycieli i pedagogów, studentów II stopnia studiów pedagogiki lub innych kierunków ze specjalnością nauczycielską i pokrewnych, studentów 5. roku psychologii, absolwentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.
 • Przeprowadzenie kompleksowego procesu wspomagania w placówkach przez absolwentów projektu.

Proces wspomagania polega na wsparciu nauczycieli i dyrekcji w realizacji ich zadań oświatowych, w szczególności poprzez:

 • diagnozę pracy szkoły lub innej placówki,
 • wsparcie w planowaniu działań rozwojowych dla placówki oraz dla kadry dydaktycznej,
 • prowadzenie działań rozwojowych na rzecz placówki, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Proces wspomagania w placówce oświatowej wynika z Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Art. 22 pkt.1 ust.3 określa przebieg procesu wspomagania od diagnozy po planowanie i realizację działań rozwojowych – w tym organizowanie szkoleń i narad, zaś każda placówka jest zobowiązana do opracowywania corocznych raportów z procesu dla Kuratorium Oświaty. Jest to kolejny etap działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost jakości oświaty i wspomaganie w szkołach.


Projekt „Forum kadry wspomagania Oświaty” ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie diagnozowania i prawidłowej realizacji tego procesu w placówkach. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków w ramach Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może być:

 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe I stopnia (w tym również studenci II stopnia), która zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem wspomagania oraz przeprowadzenie wsparcia w procesie wspomagania min. dla 1 placówki;
 • pracownik publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli/publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych/bibliotek pedagogicznych/doradca metodyczny;
 • indywidualny specjalista/trener (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, która ma potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną z wyżej wymienionych instytucji wspomagania bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy);
 • nauczyciel, który zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem metodycznym.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby posiadające certyfikat SORE, dla których przygotowana jest ścieżce dla zaawansowanych.

Z czego składa się projekt?

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • Szkolenia stacjonarne w grupach max 20-osobowych - łącznie 70 godziny szkoleń realizowanych w trzech modułach po 3 dni każdy (raz w miesiącu);
 • Kurs e-learningowy - 4 moduły, łącznie 40 godzin;
 • Doradztwo indywidualne i grupowe w trakcie realizacji procesu wspomagania w wybranej przez siebie placówce.

Dodatkowo:

 • Uzyskasz oficjalne zaświadczenie uczestnictwa w projekcie.
 • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy - zaledwie 900 osób w całej Polsce może skorzystać z tego typu w pełni sfinansowanego projektu, zaś proces wspomagania musi być realizowany w każdej (!) placówce.
 • W ramach projektu zostanie utworzona ogólnopolska sieć placówek współpracujących, do której absolwenci będą mogli dołączyć.
 • W trakcie realizacji projektu nawiążesz współpracę z dyrekcją placówki (przedszkole, szkoła itp.), oferując dodatkową wartość i budując tym samym korzystne relacje do ewentualnego przyszłego zatrudnienia.

Ponadto, zważając na wysokie zainteresowanie projektem wśród studentów, w ramach kursu przygotowaliśmy dodatkowe moduły, m.in.:

 • Zasady funkcjonowania placówki oświatowej (administracja w oświacie).
 • Diagnoza procesu edukacyjnego, przygotowanie się do prowadzenia lekcji oraz innowacyjne metody prowadzenia zajęć.
 • Metody skutecznego prowadzenia działań w placówce oświatowej – nawiązywanie współpracy z władzami placówki.

Ze względu na podobny zakres, wzięcie udziału w szkoleniach oraz przeprowadzenie wspomagania w placówce przez studentów może być uwzględnione w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.


REGULAMIN PROJEKTU:

Czas i miejsce realizacji projektu

Etap I

Realizacja szkoleń stacjonarnych i kursu e-learningowego do 11.08.2019 roku.

Kurs obejmuje dwa lub trzy zjazdy, łącznie 9 dni. Zjazdy odbywać się będą w obrębie Gdańska, Krakowa i Wrocławia. (Zjazdy we Wrocławiu odbywają się w tym samych datach w ramach poszczególnych edycji.)

Informujemy, iż ośrodki, w których realizujemy zjazdy weekendowe mogą znajdować się pod danym miastem.
Koszty dojazdów nie są refundowane.

Dostępnych jest kilka edycji - do wyboru w formularzu poniżej. Terminy poszczególnych zjazdów w ramach każdej edycji:


1.png


2.png


Nocleg w ośrodku i wyżywienie są zapewnione przez organizatorów (uczestnik nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów, poza kosztem dojazdów do miejsca szkolenia).

Etap II

Doradztwo do 30.04.2020 roku.

Jest realizowane podczas 3 zjazdów + 4 godziny indywidualne (łącznie 18 godzin).

Etap III

Przeprowadzenie procesu wspomagania w wybranej placówce oświatowej od 09.2019 do 31.05.2020 roku.

Proces wspomagania w zależności od wielkości wybranej placówki i stopnia zaawansowania trwa średnio od 1 do 6 spotkań, realizowanych głównie podczas Rad Pedagogicznych placówki.


Masz pytania odnośnie tego projektu?

Zadzwoń: 570 380 330
Napisz do nas: info@fundacjainspirator.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy szkolenia na pewno są darmowe?

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość szkoleń na jednego uczestnika wynosi 8 181,95 zł. Dzięki środkom zapewnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów (poza kosztami dojazdów) związanych z udziałem w projekcie, ponieważ mają je w całości sfinansowane.

Jak wygląda kwestia noclegów i wyżywienia?

Szkolenia odbywają się w formie wyjazdu, dlatego uczestnicy w ramach udziału w projekcie mają podczas każdego zjazdu zapewniany nocleg w hotelu oraz wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji. Podczas trwania szkoleń do dyspozycji jest również serwis kawowy (ciastka, kawa, herbata itp.). Pokoje hotelowe są zazwyczaj 2-, 3- lub 4-osobowe, a uczestnicy mogą wcześniej zgłosić z kim chcą współdzielić pokój lub są dobierani wg kryterium płci.

Czy przysługuje mi zwrot kosztów dojazdów?

Koszty dojazdów nie są refundowane w tym projekcie, więc po stronie uczestników jest zorganizowanie sobie dojazdu we własnym zakresie.

W jaki sposób wygląda realizacja procesu wspomagania?

Uczestnik jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z dyrektorem placówki edukacyjnej np. przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, zespołu szkół. Z dyrektorem umawia się najpierw na spotkanie informacyjne, a następnie na diagnozę z Radą Pedagogiczną. Po diagnozie następuje zaplanowanie działań, a także przejście do ich realizacji. Osoba wspomagająca w momencie przejścia do realizacji zadań przez Radę jest tylko mentorem szkoły, odpowiada na pytania, udziela wskazówek, nie realizuje bezpośrednio zadań ze szkołą. Rada Pedagogiczna ustala kiedy chciałaby, aby została przeprowadzona ewaluacja. Po ewaluacji zostaje spisany raport z całego procesu diagnozy i zostaje on wysłany do dyrektora. Ważną kwestią jest także to czy dyrektor nie zaczął już procesu wspomagania w swojej szkole. Jeśli zaczął i wyraził zgodę na pomoc osoby wspomagającej to osoba ta zaczyna swoje działania od elementu który zrobił już dyrektor np. dyrektor zrobił diagnozę, osoba wspomagająca zaczyna więc od planowania działań.

Co w przypadku mojej rezygnacji?

W przypadku rezygnacji z projektu, gdy dokonywana jest ona jeszcze przed wzięciem udziału w pierwszym szkoleniu, uczestnik nie ponosi żadnych konsekwencji. Jeśli rezygnacja dokonywana jest jednak w trakcie realizacji projektu, np. po którymś zjeździe lub rozpoczęciu e-learningu bez istotnych powodów, Realizator Projektu może obciążyć uczestnika karą umowną. Ze względu na charakter projektu, jedynie ukończenie wszystkich jego etapów w całości, gwarantuje przyznanie finansowania. W przypadku nieukończenia któregokolwiek z etapów, koszty pozostałych modułów, w których uczestnik brał udział, nie podlegają finansowaniu.

Czy w razie nieobecności mogę „odrobić” szkolenie w innym terminie?

Przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu istnieje możliwość zmiany edycji, do której uczestnik pierwotnie się zapisał. W sytuacji kiedy uczestnik rozpoczął już szkolenia i z uzasadnionych powodów nie może wziąć udziału w terminach danej edycji, ma wtedy możliwość realizacji zjazdów w innych terminach wraz z uczestnikami pozostałych edycji.

Co w przypadku, gdy nie uzyskam zgody od placówki na realizację procesu wspomagania?

Aby przeprowadzić proces wspomagania w danej placówce, niezbędne jest uzyskanie zgody dyrekcji. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN o nadzorze pedagogicznym z 2017 r. każdy dyrektor jest zobligowany do realizacji procesu wspomagania i corocznego przedkładania raportu z ewaluacji procesu do właściwego kuratorium oświaty. Profesjonalne wsparcie metodyczne, które zapewniają absolwenci w/w projektu jest więc z perspektywy dyrekcji niezwykle pożądane. Jeśli jednak z jakiegoś powodu dyrekcja wybranej przez uczestnika placówki nie wyrazi zgody, uczestnik może ubiegać się o zgodę innej, dowolnej placówki na terenie całej RP. Niezrealizowanie przez uczestnika minimum 1 procesu wspomagania do 31.05.2020 r. jest równoznaczne z nieukończeniem projektu i w takim przypadku Realizator Projektu może nałożyć na uczestnika karę umowną.

Czy otrzymam zaświadczenie poświadczające mój udział w projekcie?

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu i podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych, wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo placówka edukacyjne otrzyma zaświadczenie od Ministerstwa Edukacji Narodowej o udziale w projekcie.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w projekcie, zarezerwuj swoje miejsce.

UWAGA!
Wypełnienie niniejszego formularza nie jest wiążące, jednak jest to rezerwacja miejsca.
W Polsce jest ponad 600 tys. nauczycieli, a miejsc mamy jedynie 500.
Następnym etapem będzie wypełnienia dokumentów o pozyskanie dofinansowania.
Do momentu rozpoczęcia kursu można się wycofać z projektu. :)

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.