Cel projektu

Logo unijne

Głównym założeniem projektu jest wsparcie instytucji systemu wspomagania i placówek dydaktycznych w doskonaleniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez:

 • Przeszkolenie 900 uczestników projektu m.in.: nauczycieli i pedagogów, studentów II stopnia studiów pedagogiki lub innych kierunków ze specjalnością nauczycielską i pokrewnych, studentów 5. roku psychologii, absolwentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.
 • Przeprowadzenie kompleksowego procesu wspomagania w placówkach przez absolwentów projektu.

Proces wspomagania polega na wsparciu nauczycieli i dyrekcji w realizacji ich zadań oświatowych, w szczególności poprzez:

 • diagnozę pracy szkoły lub innej placówki,
 • wsparcie w planowaniu działań rozwojowych dla placówki oraz dla kadry dydaktycznej,
 • prowadzenie działań rozwojowych na rzecz placówki, w tym organizowanie szkoleń i narad.

Proces wspomagania w placówce oświatowej wynika z Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Art. 22 pkt.1 ust.3 określa przebieg procesu wspomagania od diagnozy po planowanie i realizację działań rozwojowych – w tym organizowanie szkoleń i narad, zaś każda placówka jest zobowiązana do opracowywania corocznych raportów z procesu dla Kuratorium Oświaty. Jest to kolejny etap działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost jakości oświaty i wspomaganie w szkołach.


Projekt „Forum kadry wspomagania Oświaty” ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie diagnozowania i prawidłowej realizacji tego procesu w placówkach. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków w ramach Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może być:

 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe I stopnia (w tym również studenci II stopnia), która zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem wspomagania oraz przeprowadzenie wsparcia w procesie wspomagania min. dla 1 placówki;
 • pracownik publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli/publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych/bibliotek pedagogicznych/doradca metodyczny;
 • indywidualny specjalista/trener (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, która ma potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną z wyżej wymienionych instytucji wspomagania bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy);
 • nauczyciel, który zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem metodycznym.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby posiadające certyfikat SORE, dla których przygotowana jest ścieżce dla zaawansowanych.

Z czego składa się projekt?

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • Szkolenia stacjonarne w grupach max 20-osobowych - łącznie 70 godziny szkoleń realizowanych w trzech modułach po 3 dni każdy (raz w miesiącu);
 • Kurs e-learningowy - 4 moduły, łącznie 40 godzin;
 • Doradztwo indywidualne i grupowe w trakcie realizacji procesu wspomagania w placówce.

Dodatkowo:

 • Uzyskasz oficjalne zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy - zaledwie 900 osób w całej Polsce może skorzystać z tego typu w pełni sfinansowanego projektu, zaś proces wspomagania musi być realizowany w każdej (!) placówce.
 • W ramach projektu zostanie utworzona ogólnopolska sieć placówek współpracujących, do której absolwenci będą mogli dołączyć.
 • W trakcie realizacji projektu nawiążesz współpracę z dyrekcją placówki (przedszkole, szkoła itp.), oferując dodatkową wartość i budując tym samym korzystne relacje do ewentualnego przyszłego zatrudnienia.

Ponadto, zważając na wysokie zainteresowanie projektem wśród studentów, w ramach kursu przygotowaliśmy dodatkowe moduły, m.in.:

 • Zasady funkcjonowania placówki oświatowej (administracja w oświacie).
 • Diagnoza procesu edukacyjnego, przygotowanie się do prowadzenia lekcji oraz innowacyjne metody prowadzenia zajęć.
 • Metody skutecznego prowadzenia działań w placówce oświatowej – nawiązywanie współpracy z władzami placówki.

Ze względu na podobny zakres, wzięcie udziału w szkoleniach oraz przeprowadzenie wspomagania w placówce przez studentów może być uwzględnione w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.

Czas i miejsce realizacji projektu

Etap I

Realizacja szkoleń do 11.08.2019 roku.

Kurs obejmuje dwa lub trzy zjazdy, łącznie 9 dni. Zjazdy odbywać się będą w Gdańsku i Krakowie.

Dostępnych jest kilka edycji - do wyboru w formularzu poniżej. Terminy poszczególnych zjazdów w ramach każdej edycji:


Terminy.png


Nocleg w ośrodku i wyżywienie są zapewnione przez organizatorów (uczestnik nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów). Jedyny koszt stanowi dojazd na miejsce.

Etap II

Doradztwo do 30.04.2020 roku.

Jest realizowane podczas 3 zjazdów + 4 godziny indywidualne (łącznie 18 godzin).

Etap III

Przeprowadzenie procesu wspomagania w wybranej placówce oświatowej do 31.05.2020 roku.

Proces wspomagania w zależności od wielkości wybranej placówki i stopnia zaawansowania trwa średnio od 1 do 6 spotkań, realizowanych głównie podczas Rad Pedagogicznych placówki.

Zarejestruj się: