Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły


O projekcie:

Proces wspomagania w placówce oświatowej wynika z  Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Art. 22 pkt.1 ust.3 określa przebieg procesu wspomagania od diagnozy po planowanie i realizację działań rozwojowych – w tym organizowanie szkoleń i narad.

Pierwsze szkolenia związane z wprowadzeniem tego modelu wspomagania szkół odbyły się w poprzedniej perspektywie budżetowej ( tzw. SORE). Posiadanie certyfikatu SORE nie wyklucza z udziału w projekcie, więcej – osoby z certyfikatem uczestniczą w szkoleniach dla zaawansowanych. Projekt jest kolejnym etapem działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost jakości oświaty i wspomaganie w szkołach

 

Uczestnikiem projektu może być:

  • pracownik publicznych i   niepublicznych   placówek   doskonalenia   nauczycieli/publicznych i   niepublicznych   poradni psychologiczno-pedagogicznych/bibliotek pedagogicznych/doradca   metodyczny;
  • indywidualny specjalista/trener   (osoba świadcząca  usługi  szkoleniowe  i  doradcze  w  obszarze  oświaty,  która  ma potwierdzoną  współpracę  z  co  najmniej  jedną  z  wyżej  wymienionych  instytucji wspomagania bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy); 
  • nauczyciel, który zadeklaruje chęć współpracy z ośrodkiem metodycznym.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:

  • Szkolenia stacjonarne w grupach maks. 20 osobowych, 70 godziny w trzech modułach w ciągu trzech dni każdy, realizowane maks. do 30 IX 2018 r.
  • Kurs e-learningowy 20-godzinny w formie 4 modułów.
  • Doradztwo indywidualne i grupowe dla każdego uczestnika w trakcie realizacji wspomagania w placówkach, w okresie od X 2018 r. do V 2019 r.

Koszt:

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.


Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie szkoleniach i wzięcia udziału w minimum 85% zajęć stacjonarnych oraz zaliczenie wszystkich modułów e-
  • przeprowadzenie po zakończeniu szkoleń procesu wspomagania w  3 placówkach, których  dyrektorzy złożą oświadczenie, że placówka nie była objęta wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w ramach działania 2.10 POWER dotyczących szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcie tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod katem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych ucznia, proces wspomagania obejmuje : od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań niezbędnych do zaspokojenia tych potrzeb, potwierdzone stosownym oświadczeniem.


Szczegółowy Regulamin projektu dostępny w linku obok.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, wypełnij FORMULARZ ONLINE.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu na biuro@fundacjainspirator.pl.