Pakiet 3 za 2

Opis szkolenia

"Tutoring w edukacji" prowadząca: dr hab., prof APS Anna Odrowąż - Coates
termin: 14.04.2020 g. 19:00

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną koncepcje, formy i modele pracy metodą tutoringową w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli peer-tutoringu czyli tutoringu koleżeńskiego (też rówieśniczego).

Omówione zostaną cele, procesy i możliwości zastosowanie tej metody w szkolnictwie w kontekście rozwoju kompetencji miękkich, myślenia krytycznego, autonomii, odpowiedzialności i zaangażowania uczących się oraz podniesienia satysfakcji uczestników procesu uczenia się. Ponadto zidentyfikowane zostaną wyzwania i pułapki w tutoringu koleżeńskim.

Na zakończenie omówione zostaną wybrane narzędzia wspomagające, dostępne online.

Prezentacja ta została zainspirowana przeglądem badań międzynarodowych, uczestnictwem w programie MNiSW „Mistrzowie dydaktyki 2019” poświęconym rozwojowi kompetencji tutorów oraz na podstawie doświadczeń nabytych podczas wieloletniej praktyki akademickiej, pracy ze studentami i pracownikami nauki, jak również pod wpływem obserwacji i doświadczeń własnych zdobytych w kraju i zagranicą.

"Specyficzne trudności w uczeniu się – jak pracować z dzieckiem?" prowadząca: dr Katarzyna Szostakowska

termin: 28.04.2020 g. 19:00

Webinarium będzie poświęcone charakterystyce specyficznych trudności w uczeniu się. Uczestnikom zostaną scharakteryzowane takie pojęcia jak: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, niepowodzenia szkolne, Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć. Następnie zostanie przedstawione czym jest terapia pedagogiczna, kto w niej uczestniczy i czy rola rodzica podczas terapii jest istotna. Ostatnim punktem webinarium będzie przedstawienie przykładowych ćwiczeń, które usprawniają zaburzone obszary funkcjonowania dziecka przyczyniające się do pojawienia się specyficznych trudności w uczeniu się.

"Wczesne nauczanie języka angielskiego." prowadząca: dr Maja Wenderlich

termin: 19.05.2020 g. 19:00

Webinarium jest skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podczas spotkania on – line zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki rozwoju małego dziecka w kontekście nauki języka obcego. Osoba uczestnicząca w webinarium pozna wybrane metody nauczania języka angielskiego najmłodszych.

Dowie się również, jakie są sposoby monitorowania postępów językowych dzieci. Na koniec porozmawiamy o tym, jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel małego ucznia.

Program

Pakiet

3 x zaświadczenia o udziale + 3 x materiały szkoleniowe + 3x transkrypcja pytań zadanych podczas webinarium + bonus extra - inwestycja 61,50 zł

Terminy szkolenia

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.