Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator” zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Waldemara Prucnala zwanego w dalszej części Fundatorem, w akcie notarialnym sporządzonym przez Notariusza – Ryszarda Dudka w Kancelarii Notarialnej w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 16, 22-300 Krasnystaw, w dniu 25 kwietnia 2012 r., Nr Repertorium A 2052/2012.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja może używać nazwy w językach obcych.
 5. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa.

§ 3

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i aktualnego adresu siedziby Fundacji, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer z Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON).
 2. Fundacja zamieszcza dane wskazane w ustępie poprzedzającym na swojej stronie internetowej, oficjalnych pismach oraz dokumentach księgowych.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

Rozdział II
Cele i zasady działalności Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajanie potrzeb naukowych, kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie:
  – wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych i sportowych,
  – konferencji, szkoleń, warsztatów, sympozjów, seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów,
  – wyjazdów, kolonii krajowych i zagranicznych,
  – kampanii społecznych,
  – działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych,
 2. Współpracę z administracją rządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, studenckimi, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, młodzieżowymi i studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
 3. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe:
  – organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, szpitali i domów dziecka,
  – działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych,
  – działań w zakresie kultury i sztuki,
  – działań społecznych związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu,
  – konkursów, turniejów, olimpiad oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży,
  – integracji dzieci i młodzieży różnych narodowości,
  – działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
  – działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci i młodzieży mającej trudny do niej dostęp,
  – powstawania i funkcjonowania dziedzińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku,
  – różnych form aktywnych zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży,
  – kolonii letnich/obozów dla dzieci i młodzieży,
  – leczenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, chorej i ubogiej,
  – inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmacniania więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka,
  – przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego.
 4. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
 5. Fundowanie nagród, stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad dla dzieci i młodzieży.
 6. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 7. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 8. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

§ 7

Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale III.

§ 8

Do osiągnięcia celów, o których mowa w § 5, Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej a także współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań przez te instytucje, organizacje i osoby, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

Rozdział III
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przez niniejszy Statut. Dla określenia rodzajów działalności stosuje się systematykę zgodną z przepisami o Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  a. PKD 47.61.Z, sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  b. PKD 47.62.Z, sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  c. PKD 47.77.Z, sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  d. PKD 47.79.Z, sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  e. PKD 47.91.Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  f. PKD 49.42.Z, działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  g. PKD 56.21.Z, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  h. PKD 58.13.Z, wydawanie gazet
  i. PKD 58.14.Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  j. PKD 58.19.Z, pozostała działalność wydawnicza
  k. PKD 59.11.Z, działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  l. PKD 62.02.Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  m. PKD 63.11.Z, przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  n. PKD 63.12.Z, działalność portali internetowych
  o. PKD 63.91.Z, działalność agencji informacyjnych
  p. PKD 70.21.Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  q. PKD 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  r. PKD 72.20.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  s. PKD 73.11.Z, działalność agencji reklamowych
  t. PKD 73.12.B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  u. PKD 73.12.C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  v. PKD 74.10.Z, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  w. PKD 74.20.Z, działalność fotograficzna
  x. PKD 78.10.Z, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  y. PKD 78.20.Z, działalność agencji pracy tymczasowej
  z. PKD 79.12.Z, działalność organizatorów turystyki
  aa. PKD 82.30.Z, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
  ab. PKD 85.51.Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  ac. PKD 85.52.Z, pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  ad. PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  ae. PKD 85.60.Z, działalność wspomagająca edukacje

§ 10

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji oraz gospodarności i zasadności wydatków.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio.
 3. Do prowadzenia określonej działalności Zarząd może powołać Zakład, który stanowi wyodrębnioną gospodarczo i organizacyjne jednostkę pomocniczą. O likwidacji Zakładu decyduje Zarząd.
 4. W przypadku utworzenia Zakładu, Zarząd powołuje Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje Zakładem ponosząc za wyniki pracy odpowiedzialność przed Zarządem.
 5. Zakres działania Zakładu oraz zakres działania i obowiązków osób kierujących Zakładem określa regulamin organizacyjny ustalony obligatoryjnie przez Zarząd Fundacji.

§ 11

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na finansowanie celów statutowych.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.) utworzony ze środków przekazanych przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w szczególności środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.
 2. Środki na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się z funduszu założycielskiego w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.).

§ 13

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów;
  b. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych, materialnych i niematerialnych;
  c. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych;
  d. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  e. przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
  f. innych wpływów i przychodów.
 2. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
  – udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  – przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  – wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  – zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15

 1. W przypadku przychodów pochodzących z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarodawca może wskazać wybrane cele Fundacji, na realizację których wymienione środki powinny zostać przeznaczone. Wskazanie jest wiążące dla Zarządu. W przypadku braku wskazania lub wskazania niedostatecznie określonego, o przeznaczeniu środków decyduje Zarząd.
 2. Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być uhonorowane tytułem „Mecenasa Fundacji”.
 3. Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter niezbywalny i niepodzielny.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17

 1. Wszelka dokumentacja księgowa, rachunkowa i majątkowa powinna być przechowywana w sposób usystematyzowany i przejrzysty.
 2. Zarząd może powierzyć prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowej upoważnionemu pracownikowi księgowości Fundacji lub osobie trzeciej, która prowadzi wyspecjalizowaną działalność w zakresie obsługi księgowo – rachunkowej podmiotów gospodarczych.
 3. Fundator może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Zarząd Fundacji jest zobowiązany udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Zarząd;

Fundator

§ 19

Fundator jest organem opiniodawczo-nadzorczym Fundacji.

§ 20

W zakresie swoich kompetencji, a także na wniosek Zarządu, Fundator:

 1. Wprowadza zmiany w Statucie,
 2. Powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa,
 3. Tworzy nowe organy Fundacji, których zasady funkcjonowania i kompetencje określa uchwała, w której zastają powołane lub znosi istniejące organy,
 4. Podejmuje uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
 5. Opiniuje na wniosek Zarządu planów, strategii programowych i założeń rozwoju,
 6. Zatwierdza okresowe sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 7. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Zarządu oraz udziela absolutorium jego członkom,
 8. Ustala wysokość wynagrodzenia członków Zarządu,
 9. Przyznaje wyróżnienia honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 21

 1. Fundator może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą, która przejmie jego obowiązki.
 2. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Zarząd Fundacji

§ 22

Zarząd jest organem Fundacji. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując wszelkie niezbędne działania, w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz, w tym także poprzez wyrażanie oświadczeń woli, innych niezbędnych oświadczeń, podejmowania czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości, egzekucyjnymi, organami administracyjnymi oraz osobami trzecimi;
 3. realizuje cele statutowe;
 4. sprawuje pieczę i zarządza majątkiem Fundacji;
 5. prowadzi wszelką dokumentację Fundacji;
 6. sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz innymi przepisami prawa,
 7. decyduje o sposobach i warunkach zatrudniania pracowników;
 8. wprowadza zmiany do Statutu;
 9. uchwala i zmienia regulaminy przyznawania nagród i stypendiów;
 10. uchwala i zmienia wszelkie regulaminy organizacyjne;
 11. powołuje przedstawicielstwa i oddziały poza siedzibą Fundacji;

§ 23

Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 24

 1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Spośród członków Zarządu Fundator powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.

§ 25

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn.
 2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania jedynego członka Zarządu, Fundator niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.
 3. W przypadku czasowego braku możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, obowiązki Prezesa pełni wyznaczony przez niego Wiceprezes. Jeśli powołano więcej niż jednego Wiceprezesa, a Prezes nie wyznaczył żadnego z nich, przyjmuje się zasadę pierwszeństwa wg wieku.

§ 26

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub działający w jego imieniu Wiceprezes, który przewodniczy obradom oraz koordynuje pracę Zarządu.
 3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane również na pisemny wniosek Fundatora.

§ 27

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.
 3. Zarząd może powołać prokurenta. Prokurę może odwołać Prezes Zarządu.

§ 28

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes składa oświadczenie w imieniu Fundacji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

§ 29

Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Fundacji bezwzględnie obowiązującym. Wszelkie postanowienia regulaminu pozostające w sprzeczności z niniejszym Statutem lub przepisami obowiązującego prawa pozostają nieważne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 30

 1. Fundator jest organem uprawnionym do zmiany Statutu.
 2. Zarząd jest uprawniony do wnioskowania do Fundatora o zmianę Statutu.
 3. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, a które określone zostały w akcie założycielskim.
 4. Zmiana Statutu może ustanawiać dodatkowe organy Fundacji lub znosić dotychczas powołane.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji na skutek zrealizowania celów zawartych w statucie lub wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań statutowych.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności całego składu Zarządu.
 3. Jeżeli sąd właściwy nie postanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.
 4. Celem likwidacji Fundacji jest spieniężenie lub przekazanie jej majątku oraz zakończenia jej bieżących spraw. Nowe działania mogą być podejmowane jedynie wtedy, gdy prowadzą do zakończenia bieżących spraw lub są niezbędne, aby uchronić majątek Fundacji przed stratami.
 5. Środki majątkowe przekazywane w trakcie lub pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz organizacji mającej zbliżone cele.
 6. Każdorazowe przekazanie składników majątku wymaga uchwały likwidatorów z konkretnym wskazaniem danej organizacji.
 7. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 33

 1. Fundacja może ustanawiać inne fundacje, dla celów zbliżonych do celu statutowego Fundacji.
 2. Fundacja w ramach prowadzenia działalności gospodarczej może być wspólnikiem spółki cywilnej oraz wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego.
 3. Posiadanie przez Fundację akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które stanowią lokatę kapitału, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację.