O Fundacji

O ile łat­wiej jest żyć ze świado­mością, że ktoś Ci pomaga.

Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator powstała w 2012 roku. Została powołana w celu wspierania wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajania potrzeb społecznych, naukowych, kulturalnych, oświatowo-wychowawczych oraz promowania postaw przedsiębiorczych.

Działania Fundacji skupione są głównie wokół wspierania rozwoju osób młodych – dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Zadanie to realizowane jest poprzez ciągłe motywowanie oraz organizowanie aktywności zwiększających umiejętności osobiste. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w projektach prowadzonych przez Fundację.


Misja Fundacji

 

Jesteśmy po to, abyś mógł rozwinąć skrzydła i spełnić swoje marzenia.

Celem istnienia Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajanie potrzeb społecznych, naukowych, kulturalnych, oświatowo-wychowawczych oraz promowanie postaw przedsiębiorczych.

Fundacja realizuje swoje cele  w szczególności poprzez:

1. Organizowanie:

 •    wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych i sportowych,
 •    konferencji, szkoleń, warsztatów, sympozjów, seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów,
 •    wyjazdów, kolonii krajowych i zagranicznych,
 •    kampanii społecznych,
 •    działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych,

2. Współpracę z administracją rządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, studenckimi, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, młodzieżowymi i studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

3. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe:

 •    organizacji pożytku publicznego, szkół , uczelni wyższych, placówek oświatowych, szpitali i domów dziecka,
 •    działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych,
 •    działań w zakresie kultury i sztuki,
 •    działań społecznych związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu,
 •    konkursów, turniejów, olimpiad oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży,
 •    integracji dzieci i młodzieży różnych narodowości,
 •    działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
 •    działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci i młodzieży mającej trudny do niej dostęp,
 •    powstawania i funkcjonowania dziecińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku,
 •    różnych form aktywnych zajęć poza szkolnych dzieci i młodzieży,
 •    kolonii letnich i obozów dzieci i młodzieży,
 •    leczenia w kraju i za granicą dzieci i młodzieży niepełnoprawnej, chorej i ubogiej,
 •    inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmacniania więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka,
 •    przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego.

4. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

5. Fundowanie nagród i stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad dla dzieci i młodzieży.

6. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

7. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom patologicznym.

8. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

 

Statut fundacji: Pobierz